DeveloX Reality - nehnuteľnosti Malacky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Kúpili alebo predali ste nehnuteľnosť v roku 2024? Nezabudnite na daňové priznanie! V tomto článku nájdete všetky potrebné odpovede k tejto téme. 

Platenie daní z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie na rok 2024?

Daňová povinnosti k dani z nehnuteľnosti v roku 2023 vzniká daňovníkom (fyzickým a právnickým osobám), ktorí v období od 2.1.2023-1.1.2024(vrátane) boli alebo sú vlastníkom nehnuteľnosti (byt, dom, pozemok, nebytový priestor alebo garáž).

Zákonná lehota na podanie je do 31.1.2024.

V prípade omeškania/nepodania daňového priznania z nehnuteľnosti je pokuta vo väčšine prípadov vo výške vyrubenej dane.

Moment nadobudnutia

Pre účely posúdenia podmienok je dôležité správne určiť moment nadobudnutia nehnuteľnosti. Pri klasickej kúpe sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností – právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu. Inak sa však postupuje, ak ste nadobudli nehnuteľnosť formou vlastnej výstavby, dedením alebo dražbou.

Zákon rozoznáva štandardné priznanie k dani z nehnuteľnosti a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daňovník, ktorému vznikla v roku 2023 povinnosť prvýkrát podáva štandardne daňové priznanie.

Ak daňovník už v minulosti podal daňové priznanie, ale v roku 2023 sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo došlo k zániku jeho vlastníckeho práva – podáva čiastkové daňové priznanie (toto priznanie sa podáva tiež pri zmene účelu stavby, alebo výmery pozemku).

Tí z Vás, ktorí už v minulosti podali daňové priznanie a nedošlo k žiadnej zmene vo vašom vlastníctve túto povinnosť nemusíte riešiť. Správca dane Vás bude automaticky informovať o výške dane, ktorú budete musieť zaplatiť.

Mám povinnosť riešiť daň z nehnuteľnosti aj pri predaji? 

Jednoznačne áno. Mnoho ľudí na túto povinnosť zabúda, no v tomto prípade je potrebné podať čiastkové daňové priznanie.

Ak si daňovník túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta od 5€ do 3 000€ podľa závažnosti priestupku. 

Ako podať daňové priznanie?

Pozor! Daňové priznanie podávate vždy v meste/obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza, určite nie v mieste trvalého alebo prechodného bydliska.

Odovzdať vyplnené tlačivo miestnemu správcovi dane buď

  1. poštou (odoslané musí byť najneskôr 31.1.2024)
  2. elektronicky formou overenia občianskeho preukazu
  3. osobne do schránky príslušného správcu dane

Potrebné tlačivá na vyplnenie nájdete tu: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať či už e-mailom alebo telefonicky na čísle +421917765274.

Tím DeveloX

Zdroje: Finančná správa SR

            Zákony SR

You don't have permission to register